Musique
ธรรมนิยายอิงชีวประวัติในพุทธกาล พระอานนท์พุทธอนุชา

ธรรมนิยายอิงชีวประวัติในพุทธกาล พระอานนท์พุทธอนุชา

Titres

 • 18 ปฏิกิริยาแห่งธรรมโมชปัญญา 26:08
 • 17 นางบุญและนางบาป (ต่อ) 27:59
 • 16 นางบุญและนางบาป 34:04
 • 15 พุทธานุภาพ 29:38
 • 14 มหาอุบาสิกานามวิสาขา 30:12
 • 13 เบญจกัลยาณีนามวิสาขา 21:02
 • 12 สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน 11:10
 • 11 บนกองกระดูกแห่งตัณหานุสัย 35:22
 • 10 ณ ป่าประดู่ลาย 38:17
 • 9 พันธุละกับพระราชา 40:28
 • 8 โกกิลาผู้ประหาณกิเลส 34:33
 • 7 กับโกกิลาภิกษุณี 32:15
 • 6 ความรัก - ความร้าย 35:26
 • 5 กับพระนางมหาปชาบดี 24:06
 • 4 มหามิตร 17:26
 • 3 พุทธปักฐานผู้เป็นบัณฑิต 17:55
 • 2 ณ สัณฐานคารแห่งนครกบิลพัสดุ์ 17:14
 • 1 ในที่ประชุมสงฆ์ 1 20:28

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie